Vedtægter

Vedtaget på ordinær generalforsamling d. 26. januar 2017.

 1. Klubbens navn er LAXI Islandshesteklub, stiftet den 6. december 1990.
  Navnet er ændret fra Rideklubben Laxi, til LAXI Islandshesteklub, 30.jan. 2008.
 2. Klubbens formål er udbredelse af interessen for og kendskab til den islandske hest og dens specielle gangarter.
 3. Klubben er medlem af Dansk Islandshesteforening.
 4. Klubbens hjemsted er Rueriet, Grønhøjgård,Rue Hed 9, 5462 Morud.
 5. Som medlem godtages alle hesteinteresserede, der kan gå ind for klubbens formål.
 6. Klubbens regnskabs- og kontingentår er 1. januar til 31. december.
 7. Kontingent betales helårligt og fastsættes på generalforsamlingen.
 8. Klubbens medlemmer hæfter ikke for klubbens forpligtelser og har ikke ret, eller krav på, nogen del af klubbens formue eller udbytte.
 9. Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed.
  Der afholdes generalforsamling hvert år i januar måned. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 1 måneds varsel. Forslag og vedtægtsændringsforslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde 14 dage før afholdelse af generalforsamlingen. Der føres protokol over vedtagne beslutninger. Alle medlemmer af klubben er mødeberettiget på generalforsamlingen. Kun fremmødte medlemmer, der har betalt kontingent det forløbne år, er stemmeberettigede. På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindeligt stemmeflertal (over halvdelen af de fremmødte). Dog kræver ændringer af vedtægterne, at 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede stemmer herfor.
  Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:
  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Aflæggelse af det reviderede regnskab.
  4. Fastlæggelse af kontingenter for det kommende år.
  5. Indkomne forslag.
  6. Valg til bestyrelse samt 2 suppleanter.
   Suppleanter vælges for 1 år.
  7. Valg af 2 revisorer. Vælges for 1 år.
  8. Valg af medieudvalg. Vælges for 1 år.
  9. Eventuelt.
 10. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges for en to-årig periode. Der vælges op til 2 juniormedlemmer og herudover vælges seniormedlemmer, så bestyrelsen er fuldtallig. Der afgår hvert år henholdsvis 2 og 3 medlemmer lige og ulige år. Genvalg er muligt. Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand, en næstformand, en kasserer og en sekretær.
 11. Klubben tegnes af formanden og i dennes forfald af næstformanden i forbindelse med 1 medlem af bestyrelsen.
  I tilfælde af køb, salg, låneoptagelse eller pantsætning af fast ejendom kræves dog underskrift af den samlende bestyrelse. Uden generalforsamlingens samtykke kan bestyrelsen ikke købe eller sælge fast ejendom eller pantsætte klubbens ejendele.
 12. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, hvis bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når ½ af medlemmerne skriftligt indgiver ønske herom. Indkaldes med 14 dages varsel.
 13. Klubben kan opløses, hvis ¾ af medlemmerne stemmer for det ved en generalforsamling.
  Hvis ikke ¾ af medlemmerne er til stede, indkaldes med 8 dages varsel til ekstraordinær generalforsamling, hvor almindeligt flertal er afgørende.
 14. I tilfælde af klubbens opløsning tilfalder klubbens midler Hestens Værn.